1. تامین مالی کارآفرینی و سرمایه گذاری خطر پذیر
  2. اقتصاد اسلامی
  3. آموزش و ترویج کارآفرینی و کسب و کار اسلامی به خصوص در رشته های علوم انسانی
  4. تجاری سازی فناوری
  5. کارآفرینی در بستر فاوا، مدیریت پروژه های کسب و کار فاوا و تجارت الکترونیکی و سامانه های موبایل
  6. کارآفرینی در صنایع توزیعی و صنایع غذایی
  7. مهندسی نرم افزار، کیفیت نرم افزار و متدلوژی های مدیریت پروژه های نرم افزاری